BÉNÉTEAU CLUB NEDERLAND

De BCN is opzoek naar nieuwe bestuursleden

De BCN is opzoek naar nieuwe bestuursleden

Geplaatst op 28-02-2023  -  Categorie: Algemeen

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2022 hebben zowel de secretaris, Arjen Weber als algemeen bestuurslid tevens evenementen/wedstrijdcommissie, Henri van Blerk aangegeven direct na de algemene ledenvergadering in 2023 te stoppen met hun werkzaamheden als secretaris en algemeen bestuurslid tevens evenementen/wedstrijdcommissie. Zij zijn beiden niet herkiesbaar!

De BCN is dus opzoek naar nieuwe bestuursleden.

Bestuur;

Statutair bestaat het bestuur van de BCN uit minimaal 3 leden, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en kan worden aangevuld met algemene bestuursleden.Jaarlijks treedt één bestuurslid af. Dit is nodig om continuïteit van het bestuur te borgen. Aftredende bestuursleden hebben de mogelijkheid zich terstond herkiesbaar te stellen. Bestuursleden kunnen met inachtneming van een termijn van 3 maanden ontslag nemen uit het bestuur.

Commissies;

Het bestuur kan naar behoefte commissies aanstellen en in de praktijk heeft de BCN een evenementen/wedstrijdcommissie en een kascontrolecommissie. Met name de evenementen/wedstrijdcommissie werkt nauw samen met het bestuur en is daarom als algemeen lid in het bestuur opgenomen.

Verkiezingen;

Vanaf de algemene ledenvergadering van 2022 is het bestuur op zoek naar een opvolgende secretaris en een bestuurslid/evenementen/wedstrijdcommissie. Hierover is ook in de Après Voiles meerdere malen geschreven. Helaas zijn de inspanningen opvolgers te vinden tot nu toe zonder resultaat gebleven!

Een vereniging zonder bestuur kan niet bestaan en het mag duidelijk zijn dat onze Beneteau club Nederland nu in zwaar weer beland is en in haar voortbestaan wordt bedreigd. We vragen je dan ook serieus te overwegen je beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie en je aan te melden bij één van de bestuursleden.

Toelichting op de werkzaamheden van de secretaris;

 • Maakt deel uit van het bestuur en bepaalt samen met de overige bestuursleden het beleid en jaarprogramma van de BCN
 • Bereidt ongeveer 5x per jaar een bestuursvergadering voor en verwerkt deze vergaderingen in de verslaglegging van de vergadering.
 • Bereidt 1x per jaar de algemene ledenvergadering voor en verwerkt deze vergadering in de verslaglegging van de vergadering.
 • Onderhoudt en bewaart het archief van de BCN.
 • Is algemeen aanspreekpunt voor de BCN (postadres).
 • Arjen heeft aangegeven dat hij de nieuwe secretaris inwerkt en blijft ondersteunen als dat nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Het beheer van de website is voor de webmaster en dat doet Arjen. Dit is dus geen specifieke taak van de secretaris en Arjen wil dit beheer voor de BCN blijven doen.          

Toelichting op de werkzaamheden van de evenementen/wedstrijdcommissie;

 • Kan deel uitmaken van het bestuur. (Dit is in verband met planning en organisatie wel handig)
 • Bepaalt in overleg met het bestuur de evenementenkalender.
 • Organiseert de afgesproken evenementen en wedstrijden en wordt daarbij bijgestaan door het bestuur.
 • In het verleden was er een evenementencommissie en een wedstrijdcommissie. De enige wedstrijd wordt gehouden tijdens de afsluittocht en vergt nauwelijks organisatorische inspanning. Dit zou ook weer losgeweekt kunnen worden.
 • Kan bij de organisatie van een evenement gebruik maken van kennis en ervaring van alle leden van de BCN.